Informacje dotyczące ujawniania ryzyka

1. Wstęp

Platforma ROInvesting dostępna za pośrednictwem domeny „https://lp-roinvesting.com” jest marką spółki Royal Forex Ltd (zwanej dalej „Spółką”) podlegającej Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd i posiadającej jej licencję do działania jako cypryjska spółka inwestycyjna z licencją nr 269/15.

CySEC jest organem nadzorczym i regulacyjnym cypryjskich spółek usług inwestycyjnych oraz członkiem Komitetu Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW). Licencja Spółki podlega przepisom ustawy 87(I)2017 o świadczeniu usług inwestycyjnych, prowadzeniu działalności inwestycyjnej, funkcjonowaniu rynków regulowanych i innych związanych z tym kwestiach, która jest zharmonizowana z rozporządzeniem UE MIFID II w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony inwestorów i efektywności rynków finansowych, z późniejszymi zmianami (zwanej dalej „Ustawą”).

Produkty i usługi spółki są przeznaczone dla kontrahenta detalicznego, profesjonalnego/będącego przedsiębiorcą lub uprawnionego

2. Zakres niniejszych Zasad

Niniejsze Zasady dotyczące Ujawniania Ryzyka (zwane dalej „Zasadami”) są udostępniane klientom oraz potencjalnym klientom Spółki zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Zasady są zawarte i/lub stanowią część Ogólnych Warunków (zwanych dalej „Ogólnymi Warunkami”) Spółki, które powinny zostać zaakceptowane przez klientów. Spółka radzi klientom i/lub potencjalnym klientom, aby przed przystąpieniem do otwierania rachunku transakcyjnego i przed rozpoczęciem zawierania transakcji dokładnie zapoznali się z poniższymi informacjami i ostrzeżeniami dotyczącymi ryzyka zawartymi w niniejszym dokumencie w odniesieniu do pochodnych instrumentów finansowych oferowanych przez Spółkę do obrotu (takich jak kontrakty na różnice kursowe).

Należy jednak zauważyć, że niniejsze Zasady mogą nie obejmować wszystkich rodzajów ryzyka związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe.

3. Ogólne ostrzeżenie przed ryzykiem

Klient, który zdecydował się na obrót instrumentami finansowymi, nie powinien dokonywać żadnej inwestycji bez uprzedniego pozyskania wiedzy na temat ryzyk związanych z obrotem tak złożonymi i ryzykownymi produktami i/lub instrumentami finansowymi.

Klienci powinni zrozumieć, że wszystkie inwestycje pociągają za sobą ryzyko, i mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów oraz mogą wiązać się z utratą zainwestowanego kapitału. Klient powinien być świadomy wszystkich ryzyk związanych z obrotem kontraktami na różnice kursowe i w razie jakichkolwiek wątpliwości powinien zasięgnąć niezależnej porady specjalisty. Spółka nie świadczy takiej usługi.

4. Ryzyko techniczne

a) Spółka ponosi odpowiedzialność za straty spowodowane awarią, błędem, przerwą, rozłączeniem lub złośliwym działaniem systemów informatycznych, komunikacyjnych, elektroenergetycznych, elektronicznych lub innych.

b) W przypadku dokonywania przez klienta transakcji w systemie elektronicznym, będzie on narażony na ryzyko związane z systemem, w tym na awarię sprzętu, oprogramowania, serwerów, linii komunikacyjnych oraz awarię Internetu. W wyniku takiej awarii może dojść do tego, że jego zlecenie nie zostanie wykonane zgodnie z jego instrukcjami lub w ogóle nie zostanie wykonane. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia takiej awarii.

c) Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

d) W okresach dużego zwiększenia liczby transakcji klient może mieć trudności z połączeniem telefonicznym lub za pośrednictwem platformy (platform) i/lub systemu (systemów) Spółki, w szczególności na szybkim rynku (np. po opublikowaniu kluczowych wskaźników makroekonomicznych).

e) Klient przyjmuje do wiadomości, że Internet może podlegać zdarzeniom, które mogą mieć wpływ na dostęp klienta do witryny Spółki i/lub platformy (platform) oraz systemu (systemów) transakcyjnych Spółki, w tym między innymi zakłóceniom lub przerwom w transmisji danych, awariom oprogramowania i sprzętu, odłączeniu, awariom publicznej sieci elektrycznej lub atakom hakerów. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające z takich zdarzeń, na które nie ma wpływu, ani za jakiekolwiek inne straty, koszty, zobowiązania lub wydatki (w tym między innymi utratę zysku), które mogą wynikać z niemożności uzyskania przez klienta dostępu do witryny internetowej i/lub systemu transakcyjnego Spółki lub opóźnienia lub niewysłania zleceń lub transakcji.

f) W związku z korzystaniem ze sprzętu komputerowego, sieci teleinformatycznych i systemów komunikacji głosowej klient ponosi między innymi następujące ryzyka, w których przypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe straty:

odcięcie zasilania urządzenia do obsługi klienta po stronie klienta, dostawcy lub operatora komunikacyjnego (w tym odcięcie komunikacji głosowej);

fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) kanałów komunikacyjnych wykorzystywanych do połączenia klienta z dostawcą (operatorem komunikacyjnym) lub dostawcy z serwerem transakcyjnym lub informacyjnym klienta;

przerwanie (niedopuszczalnie niska jakość) komunikacji kanałami wykorzystywanymi przez klienta lub Spółkę, lub kanałami wykorzystywanymi przez dostawcę lub operatora komunikacyjnego (w tym przerwanie komunikacji głosowej), z usług którego korzysta klient lub Spółka;

nieprawidłowe lub niezgodne z wymaganiami ustawienia terminalu klienta;

opóźniona aktualizacja terminalu klienta;

w przypadku realizacji transakcji za pośrednictwem telefonicznej komunikacji głosowej (stacjonarnej lub komórkowej) klient narażony jest na ryzyko błędnego wybierania numeru przy próbie nawiązania kontaktu z pracownikiem działu obsługi brokerskiej Spółki, co może być spowodowane problemami z jakością rozwiązań komunikacyjnych i ich obciążeniem;

korzystanie z kanałów komunikacyjnych, sprzętu i oprogramowania powoduje ryzyko nieotrzymania przez klienta wiadomości (w tym wiadomości tekstowych) od Spółki;

zawieranie transakcji przez telefon może być utrudnione na skutek przeciążenia połączenia;

nieprawidłowe działanie lub brak możliwości wykorzystania platformy, do której zalicza się również terminal klienta.

Klient może ponieść straty finansowe spowodowane zajściem powyższych ryzyk, Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku ich zajścia, a za wszelkie związane z tym straty odpowiedzialność ponosi klient.

5. Platforma transakcyjna

Ostrzega się klienta, że w przypadku obrotu za pośrednictwem platformy elektronicznej ponosi on ryzyko straty finansowej, która może m.in. wynikać z:

(a) awarii urządzeń i/lub oprogramowania klienta i słabej jakości połączenia;

(b) uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub niewłaściwego użycia sprzętu lub oprogramowania Spółki lub klienta;

(c) nieprawidłowego działania sprzętu klienta;

(d) nieprawidłowego ustawienia terminalu klienta;

(e) opóźnień w aktualizacji terminalu klienta.
Klient przyjmuje do wiadomości, że w kolejce może znajdować się tylko jedno zlecenie. Po wysłaniu zlecenia przez klienta jego dalsze dyspozycje są ignorowane, a do czasu wykonania pierwszej dyspozycji wyświetlany jest komunikat „zlecenia są zablokowane”.

Klient przyjmuje do wiadomości, że jedynym wiarygodnym źródłem informacji o kwotowaniach jest baza kwotowań w serwerze działającym w czasie rzeczywistym. Baza kwotowań w terminalu klienta nie jest wiarygodnym źródłem informacji o kwotowaniach, ponieważ połączenie pomiędzy terminalem klienta a serwerem może w pewnym momencie zostać przerwane, a część kwotowań może po prostu nie być dostarczona do terminalu klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że po zamknięciu przez niego okna składania/usuwania zlecenia lub okna otwierania/zamykania pozycji, zlecenie wysłane do serwera nie zostanie anulowane.

Zlecenia mogą być wykonywane pojedynczo i oczekują w kolejce. Nie można wykonać w tym samym czasie wielu zleceń złożonych z tego samego rachunku klienta.

Klient przyjmuje do wiadomości, że proces zamykania przez niego zlecenia nie może być anulowany.

Jeżeli klient nie otrzyma wyniku realizacji uprzednio wysłanego zlecenia i zdecyduje się je powtórzyć, ponosi ryzyko dokonania dwóch transakcji zamiast jednej. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, gdy zlecenie oczekujące zostanie zrealizowane, a klient przesyła dyspozycję zmiany jego poziomu, jedyną dyspozycją, która zostanie wykonana, jest zmiana poziomu „stop loss” i/lub „take profit” na pozycji otwartej w momencie aktywacji zlecenia oczekującego.

6. Ryzyko i ostrzeżenia związane z transakcjami na złożonych instrumentach finansowych (pochodne instrumenty finansowe takie jak kontrakty na różnice kursowe).

6.1. Informacje ogólne

Chociaż pochodne instrumenty finansowe mogą być wykorzystywane do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, niektóre z tych produktów są nieodpowiednie dla wielu inwestorów. Różne pochodne instrumenty finansowe wiążą się z różnymi poziomami narażenia na ryzyko, a przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym obrocie tymi instrumentami klient powinien być świadomy ryzyka i znać informacje zawarte w niniejszym dokumencie. Należy jednak zauważyć, że dokument ten nie może informować o wszystkich ryzykach i innych ważnych aspektach związanych z pochodnymi instrumentami finansowymi takimi jak kontrakty na różnice kursowe (CFD). Obrót kontraktami CFD MA BARDZO SPEKULACYJNY CHARAKTER I JEST BARDZO RYZYKOWNY oraz nie jest odpowiedni dla wszystkich osób.

Klient nie powinien zawierać transakcji na instrumentach pochodnych, chyba że rozumie charakter zawieranego kontraktu oraz stopień narażenia na ryzyko. Powinien on również być przekonany, że kontrakt jest dla niego odpowiedni w danych okolicznościach i w jego sytuacji finansowej. Niektóre strategie, takie jak pozycja „spreadowa” lub „stelaż”, mogą być równie ryzykowne jak zwykła pozycja „długa” lub „krótka”.

Chociaż instrumenty pochodne mogą być wykorzystywane do zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, niektóre inwestycje są nieodpowiednie dla wielu inwestorów.

Różne instrumenty wiążą się z różnymi poziomami narażenia na ryzyko, a przy podejmowaniu decyzji dotyczących obrotu takimi instrumentami należy mieć na uwadze poniższe kwestie.

Przed złożeniem wniosku o otwarcie rachunku klient powinien dokładnie rozważyć, czy obrót pochodnymi instrumentami finansowymi i kontraktami na różnice kursowe jest dla niego odpowiedni w świetle jego sytuacji i zasobów finansowych. Obrót instrumentami pochodnymi i kontraktami na różnice kursowe wiąże się z wykorzystaniem „dźwigni finansowej” lub „lewarowania”. Rozważając zaangażowanie się w tę formę obrotu, klient powinien:  

rozumieć zasady obrotu kontraktami na różnice kursowe i ich aktywami bazowymi oraz zasady działania ich rynków bazowych. Kontrakty na różnice kursowe są pochodnymi instrumentami finansowymi wywodzącymi swoją wartość z cen aktywów/rynków bazowych (na przykład cen walut, wartości indeksów akcji, cen akcji, cen metali, wartości indeksów kontraktów terminowych, cen kontraktów forward itp.). Chociaż ceny, po których Spółka zawiera transakcje, są ustalane za pomocą algorytmu opracowanego przez Spółkę, kursy dotyczą aktywów/rynków bazowych. Ważne jest zatem, aby klient rozumiał ryzyko związane z obrotem danymi aktywami bazowym i występujące na danym rynku bazowym, ponieważ wahania cen aktywów/rynków bazowych wpłyną na rentowność jego transakcji.

Spółka nie będzie udzielać klientowi żadnych porad dotyczących kontraktów na różnice kursowe, aktywów bazowych i rynków bazowych, ani nie będzie wydawać rekomendacji inwestycyjnych. W przypadku niezrozumienia ryzyka klient powinien zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego.

Jeżeli klient nadal nie rozumie ryzyka związanego z obrotem kontraktami na różnice kursowe, nie powinien w ogóle zawierać transakcji tego rodzaju.

6.2. Dźwignia finansowa i lewarowanie

Transakcje na rynku instrumentów finansowych kursu walutowego i pochodnych instrumentów finansowych obarczone są wysokim stopniem ryzyka. Kwota depozytu początkowego może być niewielka w stosunku do wartości kontraktu walutowego lub kontraktu pochodnego, a transakcje mogą być „lewarowane”. Stosunkowo niewielki ruch na rynku będzie miał proporcjonalnie większy wpływ na środki pieniężne, które klient zdeponował lub będzie musiał zdeponować, co może być dla niego niekorzystne lub korzystne. W celu utrzymania pozycji klient może ponieść całkowitą stratę wstępnego depozytu zabezpieczającego oraz wszelkich dodatkowych środków zdeponowanych w Spółce. W przypadku gdy rynek zmienia się niekorzystnie w stosunku do pozycji klienta i/lub zwiększą się wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego, klient może zostać wezwany do zdeponowania dodatkowych środków w krótkim terminie w celu utrzymania pozycji. Niezastosowanie się do żądania zdeponowania dodatkowych środków może skutkować zamknięciem pozycji przez Spółkę w imieniu klienta i będzie on odpowiedzialny za wszelkie wynikłe straty lub braki, bez możliwości skorzystania z klauzuli zabezpieczającej przed saldem ujemnym zawartej w Ogólnych Warunkach.

6.3. Zlecenia i strategie ograniczające ryzyko

Złożenie niektórych zleceń (np. zleceń „stop loss”, o ile zezwala na to prawo miejscowe lub zleceń „stop limit”), których celem jest ograniczenie strat do określonych kwot, może być niewystarczające w sytuacji, gdy warunki rynkowe uniemożliwiają ich realizację, np. z powodu braku płynności na rynku. Strategie wykorzystujące kombinację pozycji takich jak pozycja „spreadowa” i „stelaż” mogą być równie ryzykowne, jak otwieranie prostych pozycji „długich” lub „krótkich”. W związku z tym zlecenia „stop limit” i „stop loss” nie mogą gwarantować ograniczenia straty.

Gwarancji ograniczenia strat nie zapewni też zlecenie typu „trailing stop” ani oprogramowanie „expert advisor”.

6.4. Niestabilność

Kursy niektórych pochodnych instrumentów finansowych mogą znajdować się w szerokich śróddziennych przedziałach charakteryzujących się dużym brakiem stabilności. W związku z tym klient powinien dokładnie rozważyć duże prawdopodobieństwo zarówno poniesienia strat, jak i osiągnięcia zysków. Cena pochodnych instrumentów finansowych jest uzależniona od ceny aktywów bazowych, do których odnoszą się pochodne instrumenty finansowe (na przykład par walutowych, indeksów giełdowych, cen metali, towarów i kontraktów terminowych typu forward lub jakichkolwiek innych aktywów, w odniesieniu do których Spółka może uznać, że możliwe jest zawieranie z nią kontraktów na różnice kursowe). Pochodne instrumenty finansowe i powiązane rynki bazowe mogą być bardzo niestabilne. Ceny pochodnych instrumentów finansowych i aktywów bazowych mogą ulegać wahaniom szybko i w szerokim zakresie oraz mogą odzwierciedlać nieprzewidywalne zdarzenia lub zmiany warunków, które znajdują się poza kontrolą klienta i Spółki.

W pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia klienta po deklarowanych cenach może być niemożliwa, co prowadzi do strat. Na ceny pochodnych instrumentów finansowych i aktywów bazowych będzie mieć wpływ, między innymi, zmieniający się stosunek popytu i podaży, programy i polityki rządowe, rolnicze, gospodarcze i handlowe, krajowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne i gospodarcze oraz aktualna charakterystyka psychologiczna danego rynku.

6.5. Depozyt zabezpieczający

Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że niezależnie od informacji, które mogą być oferowane przez Spółkę, wartość pochodnych instrumentów finansowych może ulegać wahaniom w dół lub w górę, a nawet jest prawdopodobne, że inwestycja może stać się bezwartościowa. Wynika to z systemu dotyczącego depozytu zabezpieczającego stosowanego w takich transakcjach, który zazwyczaj obejmuje stosunkowo niewielki depozyt lub zabezpieczenie w odniesieniu do ogólnej wartości kontraktu, tak że stosunkowo niewielki ruch na rynku bazowym może mieć nieproporcjonalnie duży wpływ na transakcję klienta. Jeżeli ruch na rynku bazowym jest korzystny dla klienta, może on osiągnąć znaczny zysk, ale równie niewielki niekorzystny ruch na rynku może równie szybko spowodować utratę całego depozytu (zainwestowanego kapitału) klienta.

6.6. Płynność

W wyniku zmniejszonego popytu mogą wystąpić trudności z natychmiastowym upłynnieniem niektórych aktywów bazowych, a klient może nie być w stanie uzyskać informacji na temat ich wartości lub zakresu związanego z nimi ryzyka.

6.7. Kontrakty na różnice kursowe

Kontrakty na różnice kursowe oferowane do obrotu przez Spółkę są nierzeczywistymi transakcjami spot dającymi możliwość osiągnięcia zysku w związku ze zmianami na rynku aktywów bazowych. Jeżeli ruch na rynku aktywów bazowych jest korzystny dla klienta, może on osiągnąć znaczny zysk, ale równie niewielki niekorzystny ruch na rynku może równie szybko spowodować utratę całego depozytu klienta. Tak więc, klientowi zabrania się zawierania transakcji na rynku kontraktów na różnice kursowe, jeżeli nie może ponieść ryzyka całkowitej utraty inwestycji.

6.8. Transakcje inwestycyjne z zobowiązaniami warunkowymi

Transakcje inwestycyjne z zobowiązaniami warunkowymi, które są zabezpieczane depozytem zabezpieczającym, wymagają od klienta dokonania szeregu płatności w stosunku do ceny nabycia, a nie natychmiastowej zapłaty całej ceny nabycia. Wymóg depozytu zabezpieczającego będzie zależał od aktywów bazowych instrumentu finansowego. Wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego mogą być ustalane lub obliczane na podstawie bieżącego kursu instrumentu bazowego i są dostępne na stronie internetowej Spółki.

Jeśli klient dokonuje obrotu kontraktami na różnice kursowe, może ponieść całkowitą stratę środków, które zdeponował w związku z otwarciem i utrzymaniem pozycji. W przypadku, gdy rynek zmienia się niekorzystnie w stosunku do pozycji klienta, może on zostać wezwany do wpłaty znacznych dodatkowych środków w krótkim terminie w celu utrzymania pozycji. Jeżeli klient nie dokona tego w wymaganym terminie, jego pozycja może zostać zlikwidowana ze stratą i będzie on ponosił odpowiedzialność za powstały w ten sposób deficyt. Należy zauważyć, że Spółka nie będzie miała obowiązku informowania klienta o wezwaniu do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego w celu utrzymania pozycji przynoszącej straty. Nawet jeśli transakcja nie jest zabezpieczona depozytem zabezpieczającym, może ona w pewnych okolicznościach pociągać za sobą obowiązek dokonywania dalszych płatności poza kwotą zapłaconą w momencie zawarcia kontraktu przez klienta.

Transakcje inwestycyjne z zobowiązaniami warunkowymi, które nie są przedmiotem obrotu na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej lub w oparciu o zasady takiej giełdy, mogą narazić klienta na znacznie większe ryzyko.

6.9. Dodatkowe zabezpieczenie finansowe

Jeśli klient złoży w Spółce dodatkowe zabezpieczenie finansowe, sposób, w jaki będzie ono traktowane, będzie uzależniony od rodzaju transakcji i miejsca, w którym jest ona zawierana. Mogą wystąpić znaczne różnice w traktowaniu dodatkowych zabezpieczeń finansowych w zależności od tego, czy klient zawiera transakcje na uznanej lub wyznaczonej giełdzie inwestycyjnej, przy zastosowaniu zasad takiej giełdy (i powiązanej z nią izby rozrachunkowej) lub poza giełdą. Zdeponowane dodatkowe zabezpieczenie finansowe może przestać być uznawane za własność klienta po zawarciu transakcji w jego imieniu. Nawet jeśli transakcje klienta okażą się ostatecznie rentowne, może on nie odzyskać zdeponowanych aktywów i być może będzie musiał przyjąć płatność w gotówce.

6.10. Zawieszenie transakcji

W pewnych warunkach handlowych likwidacja pozycji może być trudna lub niemożliwa. Może to mieć miejsce np. w okresach gwałtownych zmian cen, gdy cena na jednej sesji giełdowej wzrasta lub spada w takim stopniu, że zgodnie z zasadami danej giełdy obrót jest zawieszony lub ograniczony.

Złożenie zlecenia „stop loss” niekoniecznie ograniczy straty klienta do zamierzonej wartości, ponieważ warunki rynkowe mogą uniemożliwić realizację takiego zlecenia po określonej cenie. Ponadto w pewnych warunkach rynkowych realizacja zlecenia „stop loss” może nastąpić po cenie gorszej niż cena zakładana, a zrealizowane straty mogą być większe niż oczekiwano.

6.11. „Poślizg”

Poślizg to różnica pomiędzy oczekiwaną ceną transakcji dotyczącej kontraktu na różnice kursowe, a ceną, po której transakcja jest rzeczywiście wykonana. Poślizg często występuje w okresach większej niestabilności (na przykład z powodu podawania informacji makroekonomicznych) uniemożliwiającej realizację zlecenia po określonej cenie, gdy wykorzystywane są zlecenia rynkowe, a także gdy realizowane są duże zlecenia i nie ma wystarczającego zainteresowania utrzymaniem oczekiwanej ceny na pożądanym poziomie.

7. Opłaty i podatki

Świadczenie usług przez Spółkę na rzecz klienta podlega opłatom określonym na stronie internetowej Spółki. Zanim klient rozpocznie zawieranie transakcji, powinien uzyskać szczegółowe informacje o wszystkich opłatach, prowizjach i potrąceniach, do ponoszenia których będzie zobowiązany. Do obowiązków klienta należy sprawdzenie zmian w wysokości opłat.

W przypadku gdy opłaty nie są wyrażone w wartościach pieniężnych (ale na przykład jako procent wartości kontraktu), klient powinien upewnić się, że rozumie, jaką wartość opłaty te mogą osiągnąć.

Spółka może w każdej chwili zmienić wysokość opłat.

Istnieje ryzyko, że transakcje dotyczące jakichkolwiek instrumentów finansowych zawierane przez klienta mogą podlegać lub zacząć podlegać opodatkowaniu i/lub jakimkolwiek innym obowiązkom, na przykład w związku ze zmianami w przepisach prawa lub sytuacji klienta. Spółka nie gwarantuje, że nie będzie należny żaden podatek i/lub inna opłata skarbowa. Spółka nie świadczy usług doradztwa podatkowego.

Klient jest odpowiedzialny za wszelkie podatki i/lub inne opłaty, które mogą być naliczane w związku z jego transakcjami.

Należy zauważyć, że podatki mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Należy zauważyć, że ceny oferowane przez Spółkę w odniesieniu do transakcji dotyczących kontraktów na różnice kursowe są ustalane przez Spółkę i mogą różnić się od cen podawanych w innych miejscach. Ceny transakcyjne oferowane przez Spółkę są tymi, po których Spółka jest skłonna sprzedać kontrakt na różnice kursowe swoim klientom w chwili sprzedaży. W związku z tym mogą one nie odpowiadać bezpośrednio poziomom rynkowym w czasie rzeczywistym w momencie, w którym następuje sprzedaż kontraktu na różnice kursowe.

8. Ryzyko związane z osobami trzecimi

Spółka może przekazać środki pieniężne otrzymane od klienta osobie trzeciej (np. brokerowi pośredniczącemu, bankowi, giełdzie, agentowi rozrachunkowemu, izbie rozliczeniowej lub kontrahentowi pozagiełdowemu z siedzibą poza Cyprem) w celu dokonania transakcji za pośrednictwem tej osoby lub z jej udziałem, lub w celu spełnienia zobowiązania klienta do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia finansowego (np. wstępnego depozytu zabezpieczającego) w związku z transakcją. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania osób trzecich, którym przekaże środki otrzymane od klienta.

Przepisy prawne i regulacyjne mające zastosowanie do takiej osoby trzeciej będą inne niż przepisy obowiązujące na Cyprze, a w przypadku niewypłacalności lub innego równoważnego uchybienia tej osoby, środki klienta mogą być traktowane inaczej niż w przypadku, gdyby były przechowywane na wydzielonym rachunku na Cyprze. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność, działania lub zaniechania osób trzecich, o których mowa w niniejszym punkcie.

Osoba trzecia, na rzecz której Spółka przekaże środki pieniężne, może je przechowywać na koncie zbiorczym i może nie być możliwe oddzielenie ich od środków pieniężnych klienta lub od środków osób trzecich. W przypadku niewypłacalności lub innego analogicznego postępowania w stosunku do tej osoby trzeciej, Spółka może mieć jedynie niezabezpieczone roszczenie wobec tej osoby trzeciej w imieniu klienta, a klient będzie narażony na ryzyko, że środki pieniężne otrzymane przez Spółkę od tej osoby trzeciej są niewystarczające, aby zaspokoić roszczenia klienta dotyczące danego rachunku. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wynikłe z tego tytułu straty.

Spółka może zdeponować środki pieniężne klienta w depozycie, który może posiadać prawo do ustanowienia zabezpieczenia, zastawu lub prawo do dokonania potrącenia z tych środków. Bank lub broker, za pośrednictwem którego Spółka zawiera transakcje, może mieć interesy sprzeczne z interesami klienta.

9. Niewypłacalność

Niewypłacalność lub niewykonywanie zobowiązań przez spółkę albo niewypłacalność lub niewykonywanie zobowiązań przez dowolne strony zaangażowane w Transakcje podejmowane przez Spółkę w imieniu Klienta (z uwzględnieniem, między innymi, brokerów, miejsc realizacji oraz dostawców płynności) mogą prowadzić do likwidacji lub zamykania pozycji bez zgody Klienta. W mało prawdopodobnym przypadku niewypłacalności Spółki, nie jest możliwe wykorzystanie wyodrębnionych środków klienta na spłacenie wierzycieli Spółki. Jeśli Spółka nie jest w stanie zaspokoić roszczeń o spłatę, uprawnione osoby wnoszące roszczenia mają prawo do uzyskania rekompensaty z Funduszu Rekompensat Inwestycyjnych [Investor Compensation Fund] zgodnie z poniższym zapisem.

10. Fundusz Rekompensat dla Inwestorów

Spółka uczestniczy w Funduszu Rekompensat dla Inwestorów przeznaczonym dla klientów firm inwestycyjnych regulowanych na terytorium Republiki Cypryjskiej. Niektórym klientom będzie przysługiwało odszkodowanie z Funduszu Rekompensat dla Inwestorów w przypadku upadłości Spółki. Wypłata nie może przekroczyć dwudziestu tysięcy euro (20 000 euro) dla każdego uprawnionego klienta. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części „Fundusz Rekompensat dla Inwestorów” na stronie internetowej Spółki.

11. Komunikacja między klientem i Spółką

Klient akceptuje ryzyko wszelkich strat finansowych spowodowanych przez fakt otrzymania z opóźnieniem lub nieotrzymania w ogóle zawiadomienia od Spółki.

Klient przyjmuje do wiadomości, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną nie są chronione przed nieuprawnionym dostępem.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy nieuprawnione osoby trzecie mają dostęp do informacji, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej i danych osobowych, uzyskają dostęp do danych, gdy są one przekazywane pomiędzy Spółką a klientem lub w przypadku korzystania z Internetu lub innych narzędzi komunikacji sieciowej, telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Klient ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ryzyka związanego z niedostarczonymi wewnętrznymi wiadomościami elektronicznymi wysyłanymi do klienta przez firmę za pośrednictwem systemu transakcyjnego on–line Spółki.

12. Siła wyższa

a) W przypadku zaistnienia siły wyższej Spółka może nie być w stanie zapewnić realizacji zleceń klienta lub wywiązać się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy z nim. W rezultacie klient może ponieść straty finansowe.

b) Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z niewykonania, przerwania lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy z klientem, w przypadku gdy takie niewykonanie, przerwanie lub opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej.

13. Nietypowe warunki rynkowe

Klient przyjmuje do wiadomości, że w nietypowych warunkach rynkowych okres realizacji zleceń może zostać wydłużony lub realizacja zleceń po deklarowanych kursach może być niemożliwa lub zlecenia mogą w ogóle nie zostać zrealizowane.

14. Waluta obca

W przypadku, gdy instrument finansowy jest przedmiotem obrotu