Kenbaarmaking van risico’s

1. Inleiding

ROInvesting, aangeboden via het domein ‘https://lp-roinvesting.com’, is een merknaam van Royal Forex Ltd. (hierna, de “Firma”) en is erkend en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission om te handelen als een Cyprus Investment Firm (CIF) met CIF-licentienummer 269/15.

CySEC is de toezichthoudende en regelgevende instantie voor Cypriotische aanbieders van beleggingsdiensten en is lid van het Comité van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA). Onze licentie is onderworpen aan de Wet 87(I)2017 die handelt over het aanbieden van beleggingsdiensten, de werking van het uitvoeren van beleggingsactiviteiten, de werking van gereguleerde markten en andere aanverwante zaken, die geharmoniseerd is met EU-regelgeving, MIFID II om een hoog niveau van beleggersbescherming en de efficiëntie van de financiële markten te verzekeren, zoals deze later van tijd tot tijd wordt gewijzigd (hierna, de “Wet”).

De producten en diensten van het bedrijf zijn bedoeld voor de retailklanten, professionele klanten of in aanmerking komende tegenpartijen

2. Scope van het Beleid

Dit Beleid inzake de Kenbaarmaking van Risico’s (hierna, het “Beleid”) wordt verstrekt aan de Klanten en prospectieve Klanten van de Firma in overeenstemming met de relevante Wetten en Regelgeving. Het Beleid is opgenomen in en/of maakt deel uit van de Algemene Voorwaarden (hierna, de “AV”) van de Firma die door de Klanten moeten worden aanvaard. Alvorens verder te gaan met de opening van het tradingaccount en alvorens te traden, adviseren we onze Klanten en/of prospectieve Klanten om de volgende in dit document opgenomen risico-kenbaarmakingen en waarschuwingen met betrekking tot de derivatieve Financiële Instrumenten, aangeboden voor trading door de Firma (zoals CFD’s), nauwgezet te lezen.

Er wordt opgemerkt dat dit Beleid mogelijk niet alle risico’s betrokken bij het traden in CFD’s omvat.

3. Algemene risicowaarschuwing

De Klant die beslist te traden in Financiële Instrumenten zou niet moeten overgaan tot een belegging zonder voorafgaande kennis van de risico’s betrokken bij het traden van zulke complexe en risicovolle producten en/of Financiële Instrumenten die worden aangeboden.

De Klanten moeten begrijpen dat alle beleggingen risico’s met zich meebrengen en mogelijk niet geschikt zijn voor alle beleggers en kunnen leiden tot verlies van het belegde kapitaal. De Klant moet zich bewust zijn van alle betrokken risico’s bij het traden in CFD’s en moet onafhankelijk, professioneel en deskundig advies inwinnen mocht hij/zij twijfels hebben. De Firma biedt deze dienst niet aan.

4. Technische risico’s

a) De Firma is verantwoordelijke voor verliezen veroorzaakt door falen, storingen, onderbrekingen, uitval of kwaadwillige acties van informatie, communicatie, elektriciteit, elektronische of andere systemen.

b) Als de Klant transacties onderneemt op een elektronisch systeem, dan wordt hij/zij blootgesteld aan risico’s verbonden aan het systeem, met inbegrip van het falen van hardware, software, servers, communicatielijnen en internetonderbrekingen. Het resultaat van zulk falen kan zijn dat het order ofwel niet wordt uitgevoerd in overeenstemming met zijn/haar instructies, of dat het helemaal niet wordt uitgevoerd. De Firma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van een dergelijk falen.

c) De Klant erkent dat niet-versleutelde informatie verstuurd via e-mail niet beschermd is tegen ongeoorloofde toegang.

d) Op momenten van hoog transactievolume kan de Klant problemen ondervinden om verbinding te krijgen via telefoon of via het(de) platform(en)/systeem(en) van de Firma, in het bijzonder in snelle markten (bv. wanneer belangrijke economische indicatoren worden bekendgemaakt).

e) De Klant erkent dat het internet onderhevig kan zijn aan evenementen die zijn/haar toegang tot de website en/of tradingplatform(en/systeem(en) van de Firma kunnen beïnvloeden, met inbegrip van maar niet beperkt tot onderbrekingen of black-outs van transmissies, falen van hardware en software, verbreken van internetverbinding, falen van openbaar elektriciteitsnetwerk of aanvallen door hackers. De Firma is niet verantwoordelijke voor enige schade of verliezen voortkomende uit zulke evenementen die buiten haar controle vallen, of voor enige andere verliezen, kosten, aansprakelijkheden of onkosten (inclusief, zonder beperking, winstderving) die kunnen voortkomen uit het onvermogen van de Klant om toegang te krijgen tot de website en/of tradingplatform(en/ systeem(en) van de Firma, of vertraging of falen in het verzenden van orders of Transacties.

f) In verband met het gebruik van computeruitrusting, data- en spraakcommunicatienetwerken, draagt de Klant de volgende risico’s onder andere risico’s in welke gevallen de Firma niet aansprakelijk is voor resulterende verliezen:

Stroomonderbreking van de uitrusting langs de kant van de Klant of de provider of communicatie-operator (inclusief spraakcommunicatie) die de Klant bedient.

Fysieke schade (of vernietiging) van de communicatiekanalen gebruikt om de Klant en de provider (communicatie-operator), provider en de trading- of informatieserver van de Klant met elkaar te verbinden.

Uitvallen (onaanvaardbare lage kwaliteit) van communicatie via de kanalen gebruikt door de Klant of de Firma, of de kanalen gebruikt door de provider of communicatie-operator (inclusief spraakcommunicatie) die worden gebruikt door de Klant of de Firma.

Foutieve of inconsistente instellingen van de Klantenterminal.

Laattijdige update van de Klantenterminal.

Tijdens het uitvoeren van transacties via spraakcommunicatie via telefoon (vaste of mobiele lijn), loopt de Klant het risico op problematisch bellen wanneer hij/zij tracht een medewerker van makelaarsdienstafdeling van de Firma te bereiken, omwille van communicatie kwaliteitsproblemen en belasting van communicatiekanalen.

Het gebruik van communicatiekanalen, hardware en software genereren het risico op niet-ontvangst van een boodschap (inclusief tekstboodschappen) door de Klant van de Firma.

Traden via telefoon kan worden verhinderd door overbelasting van de verbinding.

Slechte werking of niet-bruikbaarheid van het Platform, met inbegrip van de Klantenterminal.

De Klant kan financiële verliezen lijden, veroorzaakt door het optreden van bovenstaande risico’s, waarbij de Firma geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt in het geval dat zulk een risico optreedt, en de Klant zal verantwoordelijk zijn voor alle gerelateerde verliezen die hij/zij kan lijden.

5. Tradingplatform

De Klant is gewaarschuwd dat bij het traden op een elektronisch platform, hij/zij het risico op financieel verlies aanvaardt dat mogelijk het gevolg kan zijn van onder andere:

(a) Falen van apparaten van de Klant, software en zwakke kwaliteit van verbindingen.

(b) Falen, slechte werking of verkeerd gebruik van hardware of software van de Firma of de Klant.

(c) Onjuiste werking van uitrusting van de Klant.

(d) Foutieve instellingen van de Klantenterminal.

(e) Laattijdige updates van de Klantenterminal.

De Klant erkent dat op elk gegeven moment slechts één order in de wachtrij mag staan. Eens de Klant een order verstuurd heeft, worden alle verdere door de Klant verstuurde instructies genegeerd en de ‘orders zijn geblokkeerd’-boodschap verschijnt tot de eerste Instructie wordt uitgevoerd.

De Klant erkent dat de enige betrouwbare bron van informatie betreffende koersevoluties deze van de koersendatabase van de live server is. De koersendatabase in de Klantenterminal is geen betrouwbare bron van informatie betreffende koersenevolutie omdat de verbinding tussen de Klantenterminal en de Server op een bepaald moment verstoord kan worden en sommige koersen kunnen de Klantenterminal mogelijk niet bereiken.

De Klant erkent dat wanneer de Klant het venster voor plaatsen/verwijderen van een order of het venster voor plaatsen/verwijderen van een positie sluit, het order, dat naar de server werd verstuurd, niet zal worden geannuleerd.

Orders kunnen één per één worden uitgevoerd terwijl ze in de wachtrij staan. Meerdere orders van hetzelfde Klantenaccount kunnen niet terzelfdertijd worden uitgevoerd. De Klant erkent dat wanneer de Klant het Order sluit, dit niet zal worden geannuleerd.

In het geval dat de Klant het resultaat van de uitvoering van het voorheen verstuurde Order niet heeft ontvangen, maar beslist om het Order te herhalen, zal de Klant het risico van het maken van twee Transacties in plaats van een aanvaarden. De Klant erkent dat wanneer het hangende order al werd uitgevoerd maar de Klant een instructie verstuurt om het niveau ervan te wijzigen, de enige instructie die zal worden uitgevoerd de instructie voor het wijzigen van Stop Loss en/of Take Profit-niveaus op de geopende positie wanneer het hangende order triggerde zal zijn.

6. Risico’s verbonden aan en waarschuwingen betreffende transacties in complexe financiële instrumenten (afgeleide financiële instrumenten zoals CFD’s)

6.1. Algemeen

Hoewel afgeleide financiële instrumenten kunnen worden gebruikt voor het beheer van beleggingsrisico, zijn sommige van deze producten niet geschikt voor vele beleggers. Verschillende afgeleide financiële instrumenten gaan gepaard met verschillende niveaus van blootstelling aan risico’s en bij het beslissen om in zulke instrumenten te handelen moet de Klant zich bewust zijn van de risico’s en factoren die in dit document zijn opgenomen. Er wordt echter wel opgemerkt dat dit document niet alle risico’s en andere belangrijke aspecten van afgeleide financiële instrumenten zoals Contracts for Differences (CFD’s) kenbaar kan maken. Handelen in CFD’s is BIJZONDER SPECULATIEF EN RISICOVOL en is niet geschikt voor iedereen van het grote publiek.

De Klant zou niet mogen handelen in derivaten tenzij hij/zij de aard van het aangegane contract en de omvang van de blootstelling aan risico’s begrijpt. Hij/zij moet ook overtuigd zijn dat het contract geschikt is voor hem/haar rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en financiële positie. Bepaalde strategieën, zoals een ‘spread’ of een ‘straddle’ positie, kunnen even risicovol zijn als een eenvoudige ‘long’ of ‘short’ positie.

Terwijl afgeleide instrumenten kunnen worden gebruikt voor het beheren van beleggingsrisico, zijn sommige beleggingen ongeschikt voor vele beleggers.

Verschillende instrumenten brengen verschillende niveaus van blootstelling aan risico met zich mee, en bij het beslissen om te handelen in deze instrumenten moet u zich bewust zijn van de volgende punten.

Alvorens een account aan te vragen, moet de Klant zorgvuldig overwegen of handelen in afgeleide financiële instrumenten en CFD’s geschikt is voor hem/haar, rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden en financiële middelen. Handelen in afgeleide financiële instrumenten en CFD’s brengt het gebruik van ‘gearing’ of ‘hefboomwerking’ met zich mee. Bij het overwegen om deze vorm van trading aan te gaan, moet de Klant:

- Handel in CFD’s, en de onderliggende effecten en de markten begrijpen. CFD’s zijn afgeleide financiële instrumenten die hun waarde halen uit de prijzen van de onderliggende activa/markten naar welke ze verwijzen (bv. valuta, aandelenindexen, aandelen, metalen, futuresindexen, forwards, enz.). Hoewel de prijzen aan welke de Firma handelt vastgelegd worden door een door de Firma ontwikkeld algoritme, worden de prijzen afgeleid van de onderliggende activa/markten. Daarom is het belangrijk dat de Klant de risico’s verbonden met trading in de relevante activa/markt begrijpt omdat schommelingen in de prijs van de onderliggende activa/markt de winstgevendheid van zijn/haar handel zullen beïnvloeden.

De Firma zal de Klant niet voorzien van enig advies met betrekking tot CFD’s, de onderliggende activa en de markten, of enig beleggingsadvies geven. Als de Klant de betrokken risico’s dus niet begrijpt, dan moet hij/zij advies en raad vragen van een onafhankelijk financieel adviseur.

Als de Klant nog steeds niet de risico’s met betrekking tot het handelen in CFD’s begrijpt, dan zou hij/zij niet mogen handelen.

6.2 Hefboomwerking en gearing

Transacties in vreemde valuta en afgeleide financiële instrumenten dragen een hoge graad van risico met zich mee. Het bedrag van initiële marge kan klein zijn in vergelijking met de waarde van de vreemde valuta of derivatencontract zodat transacties ‘leveraged’ (hefboomwerking) of ‘geared’ zijn. Een relatief kleine marktschommeling zal een proportioneel grotere impact hebben op de fondsen die de Klant heeft gestort of zal moeten storten, en dit kan zowel voor als tegen de Klant werken. De Klant kan een totaal verlies van initiële margefondsen en aanvullende bij de Firma gestorte fondsen lijden om zijn positie te behouden. Als de markt tegen de positie van de Klant beweegt en/of de Margevereisten worden verhoogd, dan kan de Klant gevraagd worden op korte termijn aanvullende fondsen te storten om zijn positie te behouden. Het niet-naleven van een verzoek tot storting van aanvullende fondsen kan leiden tot sluiten van zijn/haar positie(s) bij de Firma namens hem/haar, en hij/zij zal aansprakelijk zijn voor enig resulterend verlies of tekort, zonder af te wijken van de clausule met betrekking tot bescherming tegen negatieve balans van de Algemene Voorwaarden.

6.3 Risicoverlagende orders of strategieën

Het plaatsen van bepaalde orders (bv. Stop Loss-orders, waar toegelaten onder lokale wetgeving, of Stop Limit-orders), die bedoeld zijn om verliezen te beperken tot bepaalde bedragen, is mogelijk niet toereikend aangezien marktomstandigheden het onmogelijk maken deze orders uit te voeren, bv. vanwege illiquiditeit in de markt. Strategieën die gebruik maken van combinaties van posities, zoals ‘spread’ en ‘straddle’ posities, kunnen even risicovol zijn als het innemen van eenvoudige ‘short’ of ’long’ posities. Daarom kunnen Stop Limit- en Stop Loss-orders het beperken van verliezen niet garanderen.

Trailing Stop en Expert Advisor kunnen het beperken van verliezen niet garanderen.

6.4 Volatiliteit

Sommige afgeleide financiële instrumenten worden verhandeld binnen brede intraday-ranges met volatiele prijsschommelingen. Daarom moet de Klant er zorgvuldig rekening mee houden dat er een hoog risico op verlies, alsook op winst, bestaat. De prijs van afgeleide financiële instrumenten wordt afgeleid van de prijs van de onderliggen activa naar welk het afgeleide financiële instrumenten verwijst (bv. valutaparen, aandelenindexen, metalen, grondstoffen, en forwards of andere activa beschikbaar zijn voor CFD-trading met de Firma, naar goeddunken van de Firma en van tijd tot tijd). Afgeleide financiële instrumenten en gerelateerde onderliggende markten kunnen sterk volatiel zijn. De prijzen van afgeleide financiële instrumenten en de onderliggende activa kunnen snel schommelen en kunnen onvoorziene gebeurtenissen of wijzigingen in condities weergeven, die noch door de Klant, noch door de Firma kunnen worden gecontroleerd.

Onder bepaalde marktomstandigheden kan het onmogelijk om een Klantenorder uit te voeren aan verklaarde prijzen, leidend tot verliezen. De prijzen van afgeleide financiële instrumenten en de onderliggende activa zullen onder andere worden beïnvloed door wijzigingen in vraag en aanbod, overheids-, landbouw-, commerciële en handelsprogramma’s en beleidslijnen, nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en de heersende psychologische kenmerken van de betreffende marktplaats.

6.5 Marge

De Klant erkent en aanvaard dat, ongeacht enige informatie die door de Firma kan worden verstrekt, de waarde van afgeleide financiële instrumenten naar beneden of naar beneden kan bewegen, en het is zelfs mogelijk dat de investering waardeloos wordt. Dit komt door het margesysteem dat op zulke trades van toepassing is en wat over het algemeen een relatief bescheiden storting of marge inhoudt in termen van de totale contractwaarde, zodat een relatief kleine beweging in de onderliggende markt een disproportioneel dramatisch effect kan hebben op de handel van de Klant. Als de beweging van de onderliggende markt in het voordeel van de Klant is, dan kan de Klant een mooie winst verwezenlijken, maar een even kleine negatieve marktbeweging kan evenzo leiden tot het volledige verlies van het gestorte/geïnvesteerde kapitaal van de Klant.

6.6 Liquiditeit

Sommige van de onderliggende activa worden mogelijk niet onmiddellijk liquide, ten gevolge van de verlaagde vraag naar de onderliggende activa en de Klant kan mogelijk niet de informatie bekomen betreffende de waarde van deze, of de omvang van de verbonden risico’s.

6.7 Contracts for Differences

Door de Firma aangeboden CFD’s voor trading zijn niet-afleverbare spottransacties die de mogelijkheid bieden om winst te maken op wijzigingen in de onderliggende activa. Als de beweging van de onderliggende activa in het voordeel van de Klant is, kan de Klant een mooie winst verwezenlijken, maar een even kleine negatieve marktbeweging kan ook snel leiden tot het verlies van de volledige storting van de Klant. De Klant kan beter niet handelen in CFD’s tenzij hij/zij het risico van het volledig verliezen van zijn/haar belegging kan dragen.

6.8 Beleggingstransacties met voorwaardelijke verplichtingen

Beleggingstransacties met voorwaardelijke verplichtingen, die margeverplichtingen hebben, vereisen dat de Klant een aantal betalingen uitvoert tegen de aankoopprijs, in plaats van de gehele aankoopprijs direct te betalen. De margeverplichting zal afhangen van de onderliggende activa van het financiële instrument. Margeverplichtingen kunnen worden vastgelegd of berekend vanaf de huidige prijs van het onderliggende instrument en kunnen worden teruggevonden op de website van de Firma.

Als de Klant handelt in Contracts for Differences, dan kan hij/zij u een totaal verlies van de gestorte fondsen lijden om een positie te openen of te behouden. Mocht de markt tegen de Klant bewegen, dan zal deze mogelijk gevraagd worden op korte termijn aanzienlijke aanvullende fondsen te betalen om de positie te behouden. Als de Klant dit niet doet binnen de vereiste tijd, dan wordt zijn/haar positie mogelijk geliquideerd met verlies, en hij/zij zal verantwoordelijk zijn voor het resulterende tekort. Er wordt opgemerkt dat de Firma niet verplicht is de Klant op de hoogte te brengen van een margin call om een verliesmakende positie te ondersteunen. Zelfs indien een transactie geen margeverplichting heeft, dan kan deze nog altijd een verplichting inhouden om onder bepaalde omstandigheden verdere betalingen te doen bovenop het bedrag dat werd betaald toen de Klant het contract aanging.

Beleggingstransacties met voorwaardelijke verplichtingen die niet worden verhandeld op of volgens de regels van een erkende of aangewezen beleggingsbeurs kunnen de Klant blootstellen aan aanzienlijk grotere risico’s.

6.9 Dekking

Als de Klant een dekking stort als waarborg bij de Firma, dan zal de behandeling hiervan verschillen afhankelijk van het type transactie en waar dit verhandeld wordt. Er kunnen aanzienlijke verschillen zijn in de behandeling van de dekking, afhankelijk van het feit of de klant handelt op een erkende of aangeduide beleggingsbeurs, waarbij de regels van deze beurs (en van de geassocieerde vereffeningsinstelling) van toepassing zijn, of als de Klant buiten een beurs handelt.

Gestorte dekkingen kunnen hun identiteit als eigendom van de Klant verliezen eens transacties namens de Klant werden ondernomen. Zelfs wanneer de transacties van de Klant uiteindelijk winstgevend blijken te zijn, krijgt hij/zij mogelijk niet dezelfde activa terug die gestort werden, en moet mogelijk een betaling in cash aanvaard worden.

6.10 Opschorten van handel

Onder bepaalde handelsomstandigheden kan het moeilijk of onmogelijk zijn om en positie te liquideren. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren p momenten van snelle prijsschommelingen wanneer de prijs tijdens een handelssessie in zulke mate stijgt of daalt dat de handel, onder de regels van de betrokken beurs, wordt opgeschort of beperkt.

Het plaatsen van een Stop Loss zal de verliezen van de Klant niet noodzakelijk beperken tot de bedoelde bedragen, aangezien marktomstandigheden het moeilijk kunnen maken om zulk een order aan de opgegeven prijs uit te voeren. Bovendien kan de uitvoering van neen Stop Loss-order onder bepaalde marktomstandigheden slechter zijn dan zijn opgegeven prijs en de gerealiseerde verliezen kunnen groter dan verwacht uitvallen.

6.11 Slippen

Slippen is het verschil tussen de verwachte prijs voor een transactie in een CFD, en de prijs aan welke de transactie uiteindelijk wordt uitgevoerd. Slippen gebeurt vaak op momenten van hogere volatiliteit (bv. ten gevolge van nieuwsgebeurtenissen) en kan het onmogelijk maken een order uit te voeren aan een specifieke prijs, wanneer marktorders worden gebruikt, alsook wanneer grote orders worden uitgevoerd wanneer er niet voldoende interesse is aan het gewenste prijsniveau om de verwachte prijs van de handelstransactie te behouden.

7. Kosten en belastingen

Het verstrekken van diensten door de Firma aan de Klant is onderworpen aan vergoedingen, beschikbaar op de website van de Firma. Alvorens de Klant begint te traden, moet hij/zij details bekomen met betrekking tot alle vergoedingen, commissies en kosten waarvoor de Klant aansprakelijk zal zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om wijzigingen in de kosten te controleren.

Als eventuele kosten niet in geld uitgedrukt zijn (maar bijvoorbeeld als een percentage van de contractwaarde), dan moet de Klant ervoor zorgen dat hij/zij begrijpt tot welk bedrag deze kosten kunnen oplopen.

De Firma mag haar kosten te allen tijde aanpassen.

Er bestaat een risico dat nadat de Klant in een financieel instrument handelt, deze handel onderworpen is of kan worden aan belastingen en/of andere verplichte kosten, bijvoorbeeld omwille van wijzigingen in wetgeving of zijn/haar wijzigende omstandigheden. De Firma garandeert niet dat geen belastingen en/of andere zegelrecht zullen moeten worden betaald. De Firma verstrekt geen fiscaal advies.

De Klant is verantwoordelijk voor belastingen en/of andere verplichte kosten die kunnen voortvloeien uit zijn/haar transacties.

Er wordt opgemerkt dat belastingen onderhevig zijn aan wijziging zonder kennisgeving.

Er wordt opgemerkt dat de prijzen van de Firma met betrekking tot het handelen in CFD’s vastgesteld worden door de Firma en verschillend kunnen zijn van prijzen die elders vermeld worden. De handelsprijzen van de Firma zijn deze aan welke de Firma bereid is CFD’s te verkopen aan haar klanten op het moment van de verkoop. Aldus kunnen deze mogelijk niet direct overeenkomen met de realtime marktniveaus op het moment dat de verkoop van de CFD gebeurt.

8. Risico’s verbonden aan derden

De Firma kan geld dat ontvangen werd van de Klant doorgeven aan een derde partij (bv. een tussenpersoon, een bank, een markt, een afwikkelende instantie, een vereffeningsinstelling of OTC-tegenpartij die buiten Cyprus gevestigd is) om te bewaren of te controleren om een transactie uit te voeren via of met deze persoon of om te voldoen aan de verplichting van de Klant om dekking (bv. initiële margeverplichting) te voorzien met betrekking tot een transactie. De Firma draagt geen verantwoordelijkheid voor handelingen of nalatigheden van een derde partij aan welke ze van de Klant ontvangen geld zal doorgeven.

Het wettelijke en reglementaire regime dat van toepassing is op zulke derde personen zal verschillend zijn van dat van Cyprus, en in geval van insolventie of een ander gelijkwaardig falen van die persoon kan het geld van de Klant mogelijk verschillend worden behandeld van enige behandeling die van toepassing zou zijn mocht het geld in een gescheiden account op Cyprus worden gehouden. De Firma is niet aansprakelijk voor de solvabiliteit, handelingen of nalatigheden van een derde partij waarnaar in deze clausule wordt verwezen.

De derde partij aan welke de Firma geld zal doorgeven kan dit geld bijhouden in een omnibus-account en het is misschien niet mogelijk om dit te scheiden van het geld van de Klant, of van dat van de derde partij. In geval van insolventie of andere analoge procedures met betrekking tot deze derde partij, heeft de Firma mogelijk alleen een ongedekte vordering tegen de derde partij namens de Klant, en de Klant zal worden blootgesteld aan het risico dat het door de Firma ontvangen geld van de derde partij onvoldoende is om te voldoen aan de vorderingen van de Klant met betrekking tot het betrokken account. De Firma aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor resulterende verliezen.

Het bedrijf kan geld van Klanten storten bij een bewaarinstelling die een zekerheid, pandrecht of recht op compensatie kan hebben met betrekking tot dat geld. Een bank of makelaar via welke de Firma handelt kan tegengestelde belangen hebben aan deze van de Klant.

9. Insolventie

De insolventie of het in gebreke blijven van het bedrijf, of de insolventie of het in gebreke blijven van partijen die betrokken zijn bij transacties die het bedrijf namens de klant verricht (waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot brokers, uitvoeringsplatformen en liquiditeitsverschaffers), kunnen ertoe leiden dat posities zonder toestemming van de klant worden geliquideerd of gesloten. In het onwaarschijnlijke geval van insolventie van het bedrijf, kunnen gescheiden gelden van klanten niet worden gebruikt voor terugbetaling aan de crediteuren van het bedrijf. Als het bedrijf niet in staat is om aan de terugbetalingsvorderingen te voldoen, hebben de in aanmerking komende schuldeisers recht op compensatie door het beleggerscompensatiefonds, zoals hieronder vermeld.

10. Beleggerscompensatiefonds

De Firma neemt deel aan het beleggerscompensatiefonds voor klanten van beleggingsfirma’s die in de Republiek Cyprus gereglementeerd zijn. Bepaalde klanten zullen recht hebben op compensatie onder het beleggerscompensatiefonds wanneer de Firma faalt. Compensatie zal niet hoger zijn dan twintigduizend euro (€ 20.000) voor elke gerechtigde klant. Voor meer informatie, raadpleeg het ‘Beleggerscompensatiefonds’ op onze website.

11. Communicatie tussen de Klant en de Firma

De Klant zal het risico op financiële verliezen, veroorzaakt door het feit dat de Klant enige kennisgeving van de Firma niet of laattijdig heeft ontvangen, aanvaarden.

De Klant erkent dat de niet-versleutelde informatie die via e-mail wordt verstuurd niet beschermd is tegen enige ongeoorloofde toegang.

De Firma draagt geen verantwoordelijkheid wanneer onbevoegde derden toegang krijgen tot informatie, inclusief elektronische adressen, elektronische communicatie en persoonlijke gegevens, of gegevens openen wanneer de bovenstaande worden verstuurd tussen de Firma en de Klant, of bij gebruik van het internet of andere netwerkcommunicatiefaciliteiten, telefoon, of andere elektronische middelen.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor de risico’s met betrekking tot niet-afgeleverde interne boodschappen van het online tradingsysteem van de Firma en die door de Firma naar de Klant worden verstuurd.

12. Force Majeure gebeurtenissen

a) In geval van een gebeurtenis van force majeure (overmacht) kan de Firma zich mogelijk niet in een positie bevinden de uitvoering van Klantenorders te organiseren of om haar verplichtingen onder de overeenkomst met de Klant na te komen. De Klant kan financiële verliezen lijden ten gevolge hiervan.

b) De Firma zal niet aansprakelijk zijn of enige verantwoordelijk hebben voor enig verlies of schade ten gevolge van falen, onderbreking of vertraging bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder de Klantenovereenkomst, en waar dit falen, onderbreking of vertraging te wijten is een aan gebeurtenis van force majeure.

13. Abnormale marktomstandigheden

De Klant erkent dat onder abnormale marktomstandigheden, de periode tijdens welke de orders worden uitgevoerd uitgebreid kan worden, of het kan onmogelijk zijn om orders uit te voeren aan verklaarde prijzen, of orders worden helemaal niet uitgevoerd.

14. Vreemde valuta

Wanneer een financieel instrument wordt verhandeld in een andere valuta dan de valuta van het land van verblijf van de Klant, dan kunnen wijzigingen in de wisselkoersen een negatief effect hebben op de waarde, prijs en prestatie ervan, en kunnen leiden tot verliezen voor de Klant. 

15. Advies en aanbevelingen

De Firma zal geen advies verstrekken aan de Klant betreffende de verdiensten van een bepaalde transactie, of hem/haar enige vorm van beleggingsadvies geven, en de Klant erkent dat de diensten niet het verstrekken van beleggingsadvies in CFD’s of de onderliggende markten bevatten. Enkel de Klant zal transacties aangaan en relevante beslissingen nemen op basis van zijn/haar eigen oordeel. Bij het vragen aan de Firma om een transactie aan te gaan, verklaart de Klant dat hij/zij alleen verantwoordelijk is geweest voor het opmaken van zijn/haar onafhankelijke beoordeling van en onderzoek naar de risico’s van de transactie. Hij/zij verklaart dat hij/zij over voldoende kennis, marktverfijning, professioneel advies en ervaring beschikt om zijn/haar eigen evaluatie te maken van de verdiensten en risico’s van een transactie. De Firma geeft geen garantie